ZİDDİYYƏT

ZİDDİYYƏT [tr. Karşıtlık; alm. Gagensatz, fr. Contrariètè; lat. Contrarietas; osm. tr. tezat, zıddıyet; ər. ػؼ حُ ] – hər bir inkişafın, hərəkətin daxili mənbəyini ifadə edən kateqoriya.     ZİDDİYYƏT termini haqqında məlumat , ZİDDİYYƏT terminləri haqqında , ZİDDİYYƏT termini haqqinda – ZİDDİYYƏT nədir? – ZİDDİYYƏT menasi nedir? – ZİDDİYYƏT sözü haqqında – ZİDDİYYƏT sozu […]

Read More

ZİKİR

ZİKİR [ركش ] – hərfi mənada xatırlamaq, yadda saxlamaq de-məkdir. Kökü ərəbcədəki zəkərə [ركش ] felindən gəlir. Sufi zikir edərək daima Allahı yadda saxlayar və bunun üçün dili ilə Allahı xatırladan sözlər, ifadələr deyər. Sufi nəzdində ibadətlər də zikir sayılır. Namaz, oruc, zəkat kimi ibadətlər zikir xüsusiyyəti daşıya-raq sufiyə Allahı xatırlamağa imkan verir, yadından çıxarmağa […]

Read More

ZƏRDÜŞTİLİK

ZƏRDÜŞTİLİK Azərbaycan, İran, Orta Asiya, Əfqanıstan və Ön Asiyanın bir sıra digər vilayətlərində yayılmış qədim dövr erkən orta əsrlərinin ən mühüm dinlərindən biri.     ZƏRDÜŞTİLİK termini haqqında məlumat , ZƏRDÜŞTİLİK terminləri haqqında , ZƏRDÜŞTİLİK termini haqqinda – ZƏRDÜŞTİLİK nədir? – ZƏRDÜŞTİLİK menasi nedir? – ZƏRDÜŞTİLİK sözü haqqında – ZƏRDÜŞTİLİK sozu haqqinda melumat menasi ne […]

Read More

ZƏRURİYYƏT

ZƏRURİYYƏT [ər. ػشوس حَ ]– prosesin əsasında bunun ayrı-ayrı formalarının münasibətini ifadə edən fəlsəfi kateqoriyalar.     ZƏRURİYYƏT termini haqqında məlumat , ZƏRURİYYƏT terminləri haqqında , ZƏRURİYYƏT termini haqqinda – ZƏRURİYYƏT nədir? – ZƏRURİYYƏT menasi nedir? – ZƏRURİYYƏT sözü haqqında – ZƏRURİYYƏT sozu haqqinda melumat menasi ne demekdir? – sozlerin menalari – ZƏRURİYYƏT sözünün mənası […]

Read More

ZİDD

ZİDD [alm. Kontradiktorisch; üiderprechend; fr. Contracictoire; ing. Contradictory; lat. Contradictorius; osm. tr. mütenakız; ər. ير مُاع ] – Aralarında kəsişmələrin ortaya çıxması, birinin digərini inkar etməsi, misal üçün ağ – qara, işıq – qaranlıq və s. zidd kəlməsi ərəbcədən bizim dilimizə transfer etmişdir. Ərəbcədəki ػَغّ şəddəli felinin məsdəridir.     ZİDD termini haqqında məlumat , […]

Read More

ZAMAN

ZAMAN [alm. Zeit; fr. Temps; ing. Time; lat. Tempus; yun. Khronos; ər. صياٌ ] – fəlsəfə termini olaraq zaman olub, keçən, dəyişmə və müddətlilik forması. Ərəbcədən gəlmədir. Kök hərfləri zəmənə [صيٍ ] dir. Zəmanə sözü də buradan qaynaqlanır. Zəmanə sözü zaman sözünün qadın cinsindəki halıdır. Qayıdışı olmayan bir istiqamətdə bir-biri ardından getmə. Zaman sürüb gedən […]

Read More

ZƏLALƏT

ZƏLALƏT [ػلانح ] – doğru yoldan yəni hidayət yolundan uzaqlaşmaq, yoldan azmaq deməkdir.     ZƏLALƏT termini haqqında məlumat , ZƏLALƏT terminləri haqqında , ZƏLALƏT termini haqqinda – ZƏLALƏT nədir? – ZƏLALƏT menasi nedir? – ZƏLALƏT sözü haqqında – ZƏLALƏT sozu haqqinda melumat menasi ne demekdir? – sozlerin menalari – ZƏLALƏT sözünün mənası nə deməkdir?

Read More

YUMUŞ

YUMUŞ [əs.tr.] – [Yumuç] 1- Söz, öyüd, nəsihət 2- Əmir, fərman, buyruq 3- Müjdə, müjdəli xəbər 4- Yumuq, yumulmuş, yumruq.     YUMUŞ termini haqqında məlumat , YUMUŞ terminləri haqqında , YUMUŞ termini haqqinda – YUMUŞ nədir? – YUMUŞ menasi nedir? – YUMUŞ sözü haqqında – YUMUŞ sozu haqqinda melumat menasi ne demekdir? – sozlerin […]

Read More

YUVANÇ

YUVANÇ [əs.tr.] – təsəlli, ümid     YUVANÇ termini haqqında məlumat , YUVANÇ terminləri haqqında , YUVANÇ termini haqqinda – YUVANÇ nədir? – YUVANÇ menasi nedir? – YUVANÇ sözü haqqında – YUVANÇ sozu haqqinda melumat menasi ne demekdir? – sozlerin menalari – YUVANÇ sözünün mənası nə deməkdir?

Read More

YÜĞNÜK

YÜĞNÜK [əs.tr.] – əməli saleh, təmiz     YÜĞNÜK termini haqqında məlumat , YÜĞNÜK terminləri haqqında , YÜĞNÜK termini haqqinda – YÜĞNÜK nədir? – YÜĞNÜK menasi nedir? – YÜĞNÜK sözü haqqında – YÜĞNÜK sozu haqqinda melumat menasi ne demekdir? – sozlerin menalari – YÜĞNÜK sözünün mənası nə deməkdir?

Read More